Wynagrodzenie

przejrzyste zasady rozliczania

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie na podstawie rozmowy z Klientem. O wysokości honorarium decyduje rodzaj i stopień zawiłości sprawy, a także wymagany czas pracy adwokata, natomiast o przyjętym systemie rozliczania decydują potrzeby Klienta.

wynagrodzenie kwotowe

Kwota wynagrodzenia za prowadzenie sprawy lub realizację zlecenia ustalana jest z góry i wspólnie z Klientem. Wynagrodzenie to stosowane jest głównie przy zlecaniu spraw indywidualnych, w których można określić zakres i szacunkowy nakład pracy adwokata. W przypadku zleceń ekspresowych (z terminem realizacji do 3 dni roboczych), kwota wynagrodzenia ustalana jest na podstawie indywidualnych ustaleń z Klient

Wynagrodzenie według stawki godzinowej

Honorarium uzależnione jest od ilości czasu przeznaczonego na realizację zlecenia. Najczęściej jest stosowane przy stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Wynagrodzenie określone ryczałtem

Miesięczna wysokość wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o zakres potrzeb Klienta i orientacyjny czas pracy adwokatów Kancelarii w miesiącu na ich zaspokojenie. System ten ma zastosowanie głównie przy stałej obsłudze podmiotów gospodarczych.

premia od sukcesu

W niektórych sprawach częścią wynagrodzenia może stać się premia za pozytywne zakończenie sprawy. Jest to konkretna kwota wynagrodzenia, jaką otrzymuje Kancelaria w razie pomyślnego zakończenia sprawy Klienta. Usługi świadczone przez Kancelarię oparte są na starannym działaniu, a wynagrodzenie za ich wykonanie nie jest uzależnione od wyniku sprawy. Oprócz wynagrodzenia Kancelarii, Klienci ponoszą koszty opłat sądowych, skarbowych, koszty przejazdów i noclegów powstałych w związku z wykonywaniem zlecenia.

Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kancelaria Adwokacka