Czy 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od handlu?

Czwartek, 07 listopada 2018 roku

Wobec ustalonej ostatecznie w dniu 07 listopada 2018 roku przez Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, treści ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018 roku ma być dniem wolnym od pracy (ustawa została obecnie przekazana Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do podpisu). Poprawka Senatu do projektu ustawy zmierzała do tego – jak czytamy w uzasadnieniu uchwały z dnia 26 października 2018 r. – „aby w dniu 12 listopada 2018 r. obowiązywały ogólne przepisy dotyczące ograniczenia handlu analogiczne do tych, które obowiązują w niedzielę i inne dni świąteczne”.

Tymczasem ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni ustanawia zakaz handlu w placówkach handlowych w niedziele i święta. W ustawie tej znalazła się również definicja święta – należy przez nie rozumieć dni wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. W zawartym tam katalogu nie został ujęty dzień 12 listopada 2018 roku – a przedstawiona do podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej nie ingeruje w treść ustawy o dniach wolnych od pracy. Wykładnia nowej ustawy (o ile wejdzie ona w życie) prowadzi zatem do wniosku, że dzień 12 listopada 2018 roku nie zostanie objęty zakazem handlu. Nie taka jednak – jak się wydaje – przeświecała idea ustawodawcy przy wprowadzaniu nowego Święta Narodowego.

adwokat Aleksandra Dyja, specjalista z zakresu prawa pracy