Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej

W obecnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz na świecie podróże siłą rzeczy schodzą na dalszy plan. Zamknięte granice, nieczynne atrakcje turystyczne czy obostrzenia wprowadzane przez władze poszczególnych państw oraz – co oczywiste – lęk o własne i innych zdrowie oraz życie powoduje konieczność odłożenia planów wakacyjnych na okres późniejszy. Niejeden z nas już wcześniej jednak zarezerwował i wykupił imprezę turystyczną, a obecnie zastanawia się nad zainwestowanymi środkami pieniężnymi i możliwością ich odzyskania w obliczu braku realnej sposobności na wyjazd w czasach pandemii.

Mniejszy problem występuje w sytuacji, gdy organizator imprezy turystycznej z własnej inicjatywy odwoła wyjazd i zwróci uiszczone przez podróżnego środki pieniężne.

Gorzej jednak, gdy termin wyjazdu się zbliża, a organizator nie zamierza odwołać imprezy turystycznej. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi nam art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24.11.2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zgodnie z nim podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. W takiej sytuacji podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. Ustawa jednocześnie wyjaśnia, że przez nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności należy rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania. Z pomocą w rozumieniu owej definicji przychodzi nam Parlament Europejski i Rady, który w motywie 31 Dyrektywy nr 2015/2302 z dnia 25.11.2015 roku wskazuje, że „Podróżni (…) Powinni (…) mieć prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za jej rozwiązanie, w przypadku gdy nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności miałyby w znaczącym zakresie wpłynąć na realizację imprezy turystycznej. Mogą one obejmować na przykład działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej.”. Jeśli zatem w miejscu docelowym podróży lub jego najbliższym sąsiedztwie występuje zagrożenie zarażeniem koronawirusem i ma to znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej (przykładowo: zamknięty hotel, niemożność skorzystania z przewidzianych w programie atrakcji turystycznych) lub przewóz do miejsca docelowego (np. odwołane loty, zamknięta granica na przejazd autobusem – w zależności od sposobu transportu przewidzianej w imprezie turystycznej), podróżny może odstąpić od umowy żądając zwrotu dokonanych wpłat na rzecz organizatora. Należy jednak pamiętać, że takiego odstąpienia można dokonać wyłącznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, a w odstąpieniu należy powołać się na okoliczności mające znaczący wpływ na realizację imprezy lub przewóz do miejsca docelowego. Takie odstąpienie, dla swej skuteczności, winno również dotrzeć do organizatora przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w taki sposób, że organizator mógł zapoznać się z jego treścią.

 

Aleksandra Dyja

Adwokat

Obraz skeeze z Pixabay