Wypowiedzenie umowy o pracę przed rozpoczęciem jej wykonywania

Istnieje możliwość zawarcia umowy o pracę, w której czas rozpoczęcia świadczenia pracy przez pracownika będzie oznaczony na inny dzień (w przyszłości) niż dzień zawarcia umowy. Stosunek pracy nawiązuje się w dniu wskazanym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a dopiero jeżeli takiego terminu nie określono – w dniu zawarcia umowy o pracę. Przepis art. 26 K.p. przewiduje zatem możliwość określenia w umowie o pracę późniejszego terminu nawiązania stosunku pracy niż dzień zawarcia umowy. Nie uzależnia też powstania tego stosunku od faktycznego rozpoczęcia wykonywania pracy przez pracownika.

Może się jednak zdarzyć, że tuż po zawarciu umowy o pracę, ale jeszcze przed rozpoczęciem jej wykonywania zaistnieją okoliczności, które uniemożliwiać będą rozpoczęcie pracy lub też jedna ze stron rozmyśli się, chcąc wycofać się ze złożonego oświadczenia woli. Optymalnym wyjściem z sytuacji byłoby rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Tyle że na taką opcję zgodę wyrazić muszą zarówno pracownik, jak i pracodawca – a przecież któreś ze stron może zależeć na rozpoczęciu świadczenia pracy przez pracownika, nie będąc zainteresowaną porozumieniem.

W braku porozumienia należy zastosować zasady ogólne, tzn. posłużyć się klasycznym wypowiedzeniem umowy o pracę. Należy przy tym wziąć pod uwagę okres wypowiedzenia, który dla umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i na czas określony uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy – z reguły, jeżeli stosunek pracy ma dopiero zostać nawiązany z nowym pracodawcą, okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie (art. 36 § 1 K.p.).

Należy przyjąć, że możliwość wypowiedzenia umowy o nie jest uzależniona od rozpoczęcia się okresu zatrudnienia. Umowę o pracę można wypowiedzieć zanim nastąpi rozpoczęcie jej wykonywania.

Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku jest okres przewidziany w art. 36 § 1 K.p. – zazwyczaj 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy (lub nie był w ogóle wcześniej zatrudniony u danego pracodawcy). Wypowiedzenie zaczyna biec w dniu jego złożenia drugiej stronie. Koniec tego 2-tygodniowego biegu terminu może przypaść zarówno na dzień przed rozpoczęciem świadczenia pracy, jak i po tym dniu.

Przykład: Pan Jan zawarł ze spółką ABC umowę o pracę w dniu 5 października 2021 r., określając w niej, że pierwszym dniem pracy będzie dzień 15 października 2021 r. W międzyczasie jednak rozmyślił się i w dniu 7 października 2021 r. złożył spółce ABC oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Ponieważ dwutygodniowy okres wypowiedzenia (art. 30 § 2¹ K.p.c) kończy się odpowiednio w sobotę, to najbliższa niedziela rozpoczynająca okres wypowiedzenia przypadała na dzień 10 października, zaś sobotą kończącą okres wypowiedzenia jest dzień 23 października. Oznacza to, że pracownik powinien świadczyć pracę w okresie od 15-23 października 2021 r.

 

Autor: Adw. Marta Nowakowska

Foto: Alexas/Fotos / Pixabay