Zasady zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności i osiągać z niej bieżących przychodów. Jeśli więc prowadzimy firmę, zmniejszył się lub praktycznie zanikł popyt na nasze towary lub usługi, mamy przestój, uprawnienia i udogodnienia wynikające z tarczy antykryzysowej w obecnym czasie nas nie dotyczą, może warto rozważyć zasadność i celowość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej ma bowiem wpływ również na nasze obowiązki względem ZUS.
Poniżej kilka podstawowych informacji na temat wspomnianego zawieszenia.
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Z zasady takie zawieszenie następuje na wniosek przedsiębiorcy i rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku. W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG wpis informacji następuje na zasadach określonych w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Co istotne informacja o zawieszeniu działalności jest przekazywana niezwłocznie do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organów koncesyjnych, prowadzących rejestry działalności regulowanej oraz właściwych do spraw zezwoleń.
Złożenie wniosku w zasadzie nie wymaga wychodzenia z domu (wystarczy Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny). Cała procedura jest w sposób jasny i przejrzysty przedstawiona na rządowej stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej jest również możliwe w odniesieniu do spółki cywilnej. Żeby skuteczne było zawieszenie działalności gospodarczej w spółce cywilnej działalność zawiesić musi każdy ze wspólników. Nie ma jednak przeszkód do tego aby prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką, zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej tylko w jednej z tych form. Tak samo prowadząc działalność gospodarczą w więcej niż jednej spółce cywilnej – można zawiesić wykonywanie działalności np. tylko w jednej spółce.
Ustawa prawo przedsiębiorców umożliwia również zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy, który zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Pracownik uprawniony będzie jednak do domagania się wypłaty wynagrodzenia jak za przestój, jeśli zakończy korzystanie z urlopów – a to do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
Czy w okresie zawieszenia można otrzymać zaległą zapłatę za towary lub usługi? Czy można być stroną w postępowaniu sądowym dotyczącym przedsiębiorstwa? Czy można sprzedać stary komputer firmowy? Tak, można wykonać te czynności i wiele innych. Nie można przede wszystkim faktycznie wykonywać działalności i osiągać z niej bieżących przychodów. Ustawa prawo przedsiębiorców zawiera enumeratywny katalog czynności dozwolonych w okresie zawieszenia. Ustawodawca m.in. wskazał, że przedsiębiorca w takim okresie: może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów; może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.
Odnośnie spraw ubezpieczeniowych: ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą są dobrowolne. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Za okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca będący płatnikiem składek wyłącznie za siebie nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przewidzianych w ustawie. O powyższym stanowi przepis art. 36a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Pamiętać należy jednak o konsekwencjach związanych z brakiem opłacania poszczególnych składek.

 

radca prawny Magdalena Kaczkowska

fot. Pixabay