Zdarzenie medyczne – dochodzenie roszczeń

Wizyta w szpitalu, hospitalizacja, leczenie szpitalne – nastawione na poratowanie naszego zdrowia, a niejednokrotnie również życia – niestety czasem mogą zakończyć się zakażeniem pacjenta, uszkodzeniem jego ciała lub rozstrojem zdrowia albo nawet śmiercią pacjenta na skutek niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną diagnozą, leczeniem bądź zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Na wypadek zaistnienia takiego właśnie zdarzenia medycznego pojawiają się roszczenia o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia. Dochodzić uznania danego przypadku za zdarzenie medyczne, będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu, można przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Siedzibą takiej komisji jest siedziba właściwego urzędu wojewódzkiego.

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego podlega opłacie w wysokości 200 złotych. Wskazuje się w nim m.in. dane pacjenta, dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, uzasadnienie wniosku wraz z uprawdopodobnieniem zdarzenia, wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Do wniosku należy dołączyć dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku, potwierdzenie uiszczenia opłaty oraz (w przypadku śmierci pacjenta i dochodzenia roszczenia przez jego spadkobierców) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich.

Wojewódzka komisja na podstawie złożonego prawidłowo wniosku, w składzie 4-osobowym (dwie osoby o wykształceniu prawniczym oraz dwie osoby o wykształceniu medycznym), będzie miała za zadanie ustalić czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. W tym celu komisja przeprowadza dowody – przykładowo z dokumentacji medycznej, z zeznań świadków, z opinii biegłego i po naradzie wydaje, w formie pisemnej, orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku, wraz z uzasadnieniem. W terminie 14 dni od dnia doręczenia takiego orzeczenia stronie przysługuje prawo złożenia do komisji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jeżeli komisja orzeknie, że wystąpiło zdarzenie medyczne – podmiot prowadzący szpital (bądź jego ubezpieczyciel) składa propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia (nie mogą być to kwoty wyższe niż 100.000,00 złotych w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo 300.000,00 złotych w przypadku śmierci pacjenta). Jeżeli wnioskodawca przyjmie taką propozycję, musi jednocześnie złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku. Jeżeli zaś wnioskodawca propozycji nie przyjmie, może wystąpić na drogę postępowania sądowego (do właściwego sądu powszechnego – rejonowego bądź okręgowego), o zasądzenie odpowiedniego odszkodowania lub zadośćuczynienia w konkretnej wysokości. Warto jednak mieć na uwadze, że w postępowaniu przed sądem powszechnym orzeczenie komisji o zdarzeniu medycznym nie ma niestety charakteru wiążącego (sąd w tym przedmiocie może przeprowadzać inne dowody mające na celu ustalenie czy w istocie szkoda była wynikiem nieprawidłowości zaistniałych w szpitalu), a przedstawienie przez podmiot medyczny (ubezpieczyciela) propozycji, o której mowa powyżej, nie oznacza uznania roszczenia dla celów jego dochodzenia w postępowaniu cywilnym.