Klienci

Biznesowi

przejdź

Klienci

Indywidualni

przejdź

§

Klienci

Biznesowi

przejdź

Klienci

Indywidualni

przejdź

prawo-cywilne

Prawo

cywilne

prawo-administracyjne

Prawo

administracyjne

branza-medyczna

Branża

medyczna

internet

Branża IT

i internet

prawo-trans

Prawo

transportowe

prawo-handlowe

Prawo

handlowe

prawo-miedzynarodowe

Prawo

międzynarodowe

stowarzyszenia

Spółdzielnie,

fundacje,

stowarzyszenia

prawo-budowlane

Prawo

budowlane

Informacja

publiczna

prawo-pracy

Prawo

pracy

prawo-prasowe

Prawo

prasowe

rodo

Własność intelektualna

i RODO

publiczne

Zamówienia

publiczne

Prawo cywilne

 

 • sporządzanie i opiniowanie umów, a także negocjowanie ich treści przy założeniu zabezpieczenia interesów Klienta
 • prowadzenie negocjacji (w celu ugodowego rozwiązywania sporów)
 • sporządzanie pism procesowych
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym:
  – w sprawach rzeczowych (zasiedzenie, służebności, zastaw, naruszenie prawa własności, nabycie, wykonywanie, przeniesienie i utrata prawa własności)
  – w sprawach spadkowych (dział spadku, dziedziczenie, stwierdzenia nabycia spadku, pomoc w sporządzaniu testamentów własnoręcznych)
  – w sprawach odszkodowawczych (odszkodowanie, zadośćuczynienie)
  – w sprawach zobowiązaniowych ( długi, wierzytelność)

– w sprawach odszkodowawczych (odszkodowanie, zadośćuczynienie)

– w sprawach zobowiązaniowych (długi, wierzytelności)

 

 • dochodzenie wierzytelności
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem sądowym
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • reprezentacja Klienta w sprawach dotyczących kredytów bankowych denominowanych lub indeksowanych walutą obcą, w tym w tzw. „sprawach Frankowiczów”

 

Prawo cywilne:

Adwokat Aleksandra Dyja
tel.+48 691 445 542
[email protected]

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

 

Radca prawny Magdalena Jodłowska
tel.+48 662 414 374
[email protected]

 

Frankowicze:

Adwokat Aleksandra Dyja
tel.+48 691 445 542
[email protected]

Prawo rodzinne

 

 • wsparcie Klienta w mediacjach w celu polubownego rozwiązania sporu
 • reprezentowanie Klienta w sprawach sądowych dotyczących małżonków (rozwód, unieważnienie małżeństwa, separacja, alimentacja, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku)
 • reprezentowanie Klienta w sprawach sądowych dotyczących małoletnich dzieci (pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, alimentacja, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie [adopcja], wydanie paszportu dla dziecka, uprowadzenie dziecka, w tym również za granicę)
 • reprezentowanie Klienta w sprawach o ubezwłasnowolnienie
 • międzynarodowe prawo rodzinne
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu w sprawach nieletnich

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

Prawo karne

 

 • pomoc prawna podejrzanym lub oskarżonym od fazy postępowania przygotowawczego (przed prokuratorem, Policją, organami ścigania) po obronę przed sądem
 • obrona w sprawie przestępstw tzw. białych kołnierzyków (korupcja, pranie brudnych pieniędzy, kreatywna księgowość)
 • pomoc prawna w razie tymczasowego aresztowania i zatrzymania
 • pomoc prawna po uprawomocnieniu się wyroku (odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonywaniu kary)
 • sporządzanie i popieranie prywatnych aktów oskarżenia przed sądem
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych
 • pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie

 

Adwokat Aleksandra Dyja
tel.+48 691 445 542
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

Prawo administracyjne

 

 • doradztwo w toku postępowania administracyjnego
 • zastępstwo prawne przed organami administracyjnymi i zastępstwo procesowe przez sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
 • prowadzenie spraw między innymi z zakresu prawa budowlanego, legalizacji samowoli budowlanej, obywatelstwa i ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego, zmiany imienia, zmiany nazwiska

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

 

Radca prawny Magdalena Jodłowska
tel.+48 662 414 374
[email protected]

Odszkodowania

 

 • pomoc prawna poszkodowanym w dochodzeniu odszkodowań, zadośćuczynienia i rent
 • reprezentowanie Klienta w dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli na drodze przedprocesowej oraz sądowej

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

 

Radca prawny Magdalena Jodłowska
tel.+48 662 414 374
[email protected]

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

Prawo pracy

 

 • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy (dochodzenie zaległych wynagrodzeń, odszkodowań, wynagrodzeń za godziny nadliczbowe, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy)
 • zwolnienia grupowe
 • doradztwo w zakresie praw pracowniczych
 • wydawanie opinii z zakresu prawa pracy

 

Adwokat Aleksandra Dyja
tel.+48 691 445 542
[email protected]

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

Prawo medyczne

 

 • błąd w sztuce medycznej
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu
 • pomoc prawna w sprawach prowadzonych przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 

Adwokat Aleksandra Dyja
tel.+48 691 445 542
[email protected]

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

Ochrona dóbr osobistych

 

 • wpisy w internecie
 • pomówienie, zniesławienie, zniewaga
 • hejt, wpisy w internecie, publikacje w mediach (prasa, radio, itp.)
 • ochrona wizerunku, dobrego mienia, czci, tajemnica korespondencji

 

Adwokat Aleksandra Dyja
tel.+48 691 445 542
[email protected]

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

Prawa gwarantowane konstytucją RP

 

 • sprawy o ochronę praw gwarantowanych Konstytucją RP
 • sprawy o stwierdzanie niezgodności przepisów ustawy z Konstytucją RP lub ratyfikowaną umową międzynarodową

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

 

 • sprawy o ochronę praw człowieka przeciwko Polsce
 • sporządzanie skarg do Trybunału w Strasburgu
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed Trybunałem w Strasburgu

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

Prawo ubezpieczeniowe

 

 • renty i emerytury
 • renty i emerytury w Polsce dla osób mieszkających za granicą
 • konkurencja świadczeń
 • renty i emerytury wojskowe
 • świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, macierzyńskie

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

Informacja publiczna

 

 • doradztwo prawne z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

prawo-cywilne-01

Prawo

cywilne

prawo-administracyjne-01

Prawo

administracyjne

ochrona-dobr-01

Ochrona

dóbr osobistych

europejski-trybunal-01

Europejski Trybunał

Praw Człowieka w Strasburgu

prawo-rodzinne-01

Prawo

rodzinne

odszkodowania-01

Odszkodowania

prawa-gwarantowane-01

Prawa gwarantowane

konstytucją RP

prawo-ubezpieczeniowe-01

Prawo

ubezpieczeniowe

prawo-karne-01

Prawo

karne

prawo-pracy-01

Prawo

pracy

prawo-medyczne-01

Prawo

medyczne

Informacja

publiczna

Prawo cywilne

 

 • konstruowanie, negocjowanie i sporządzanie umów
 • sporządzanie ugód pozasądowych
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych
 • przeprowadzanie audytu prawnego
 • doradztwo przedsiębiorcom

 

Adwokat Aleksandra Dyja
tel.+48 691 445 542
[email protected]

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

 

Radca prawny Magdalena Jodłowska
tel.+48 662 414 374
[email protected]

Prawo handlowe

 

 • doradztwo prawne w organizacji przedsięwzięć gospodarczych
 • tworzenie spółek i ich likwidacja (opracowywanie umów spółek, statutów, aktów założycielskich), rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym i zmiany wpisu
 • doradztwo prawne i opracowywanie dokumentów w sprawach łączenia, podziału i przekształcania spółek
 • obsługa spółek
 • przygotowywanie projektów uchwał, umów i wewnętrznych aktów prawnych (uchwały, regulaminy)
 • zastępstwo w sprawach z zakresu prawa spółek (w tym odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem)

 

Adwokat Aleksandra Dyja
tel.+48 691 445 542
[email protected]

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

Prawo pracy

 

 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę
 • sporządzanie i opiniowanie kontraktów menadżerskich
 • doradztwo w zakresie umów o zachowaniu poufności oraz zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
 • tworzenie projektów regulaminów
 • sporządzanie projektów dokumentacji pracowniczej (rozwiązywanie i wypowiadanie umów o pracę)
 • udział w negocjacjach ze Związkami Zawodowymi funkcjonującymi u Klienta
 • reprezentowanie Klienta w sprawach pracowniczych przed sądem

 

Adwokat Aleksandra Dyja
tel.+48 691 445 542
[email protected]

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

Prawo administracyjne

 

 • pomoc prawna przy uzyskaniu decyzji, zezwoleń, koncesji, licencji
 • doradztwo w toku postępowania administracyjnego
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej i procesowe przed sądami administracyjnymi
 • prowadzenie spraw między innymi z zakresu inwestycji budowlanych o charakterze deweloperskim, inwestycji drogowych, ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

 

Radca prawny Magdalena Jodłowska
tel.+48 662 414 374
[email protected]

Prawo międzynarodowe

 

 • konstruowanie umów w języku angielskim
 • arbitraż zagraniczny
 • prowadzenie spraw z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądowych państw obcych, czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach, europejskich nakazów zapłaty)

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

Prawo prasowe

 

 •  kompleksowa obsługa prawna mediów (prasa, radio, telewizja)

 

Adwokat Aleksandra Dyja
tel.+48 691 445 542
[email protected]

Branża medyczna

 

 • kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych
 • reprezentacja Klienta w sprawach przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • tworzenie projektów zarządzeń i aktów wewnętrznych
 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, itp.
 • prowadzenie negocjacji ze Związkami Zawodowymi
 • organizacja przetargów z zakresu zamówień publicznych

 

Adwokat Aleksandra Dyja
tel.+48 691 445 542
[email protected]

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

Spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia

 

 • rejestracja i likwidacja
 • statuty
 • akty wewnętrzne

 

Adwokat Aleksandra Dyja
tel.+48 691 445 542
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

Własność intelektualna i ochrona danych osobowych (RODO)

 

 • umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
 • sprawy z zakresu ochrony tajemnicy handlowej i praw autorskich oraz praw pokrewnych
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji oraz doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych (przygotowujemy Klientów do właściwej implementacji unijnego rozporządzenia – RODO)
 • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych i domen internetowych
 • prowadzenie postępowań rejestrowych lub spornych przed urzędami patentowymi oraz procesy sądowe i sądowo-administracyjne dotyczące praw własności intelektualnej
 • audyt dotyczący procesów przetwarzania danych

 

Adwokat Aleksandra Dyja
tel.+48 691 445 542
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

Branża IT i internet

 

 •  regulaminy korzystania z oprogramowania
 • regulaminy korzystania ze strony internetowej
 • kryptowaluta (bitcoin)
 • regulaminy zamówień i sprzedaży

 

Adwokat Aleksandra Dyja
tel.+48 691 445 542
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

Prawo budowlane

 

 • konstruowanie umów z zakresu prawa budowlanego
 • doradztwo w toku postępowania administracyjnego
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej i procesowe przed sądami administracyjnymi
 • doradztwo prawne z zakresu inwestycji budowlanych

 

Radca prawny Magdalena Jodłowska
tel.+48 662 414 374
[email protected]

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

Zamówienia publiczne

 

 • dla Zamawiających: tworzenie SIWZ, organizacja przetargu, tworzenie projektów umów zawieranych w wyniku przetargu
 • dla Wykonawców: analiza SIWZ, JEDZ, przygotowywanie ofert
 • analiza orzecznictwa KIO

 

Adwokat Aleksandra Dyja
tel.+48 691 445 542
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

Prawo transportowe

 

 • obsługa prawna przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedycyjne
 • wsparcie przy przygotowywaniu i negocjowaniu umów transportowych oraz sporządzanie umów przewozu
 • opracowywanie ogólnych warunków przewozu rozwiązywanie sporów związanych wykonywaniem umów przewozu i spedycji
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody transportowej
 • kontakt z ubezpieczycielami
 • zastępstwo procesowe przed sądami polskimi z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa transportowego (Konwencja CMR)
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zatrudniania kierowców
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu publicznego transportu zbiorowego i prawa przewozowego
 • sporządzanie regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym

 

Adwokat Aleksandra Dyja
tel.+48 691 445 542
[email protected]

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

Branża spożywcza, bezpieczeństwo żywności i żywienia

 

Radca prawny Magdalena Jodłowska
tel.+48 662 414 374
[email protected]

Informacja publiczna

 

 • doradztwo prawne z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

 

Adwokat Marta Nowakowska
tel.+48 505 495 659
[email protected]

Prawo ubezpieczeniowe

 

 • renty i emerytury
 • renty i emerytury w Polsce dla osób mieszkających za granicą
 • konkurencja świadczeń
 • renty i emerytury wojskowe
 • świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, macierzyńskie

 

Radca prawny Damian Kliś
tel.+48 663 684 885
[email protected]

 

Radca prawny Magdalena Jodłowska
tel.+48 662 414 374
[email protected]