Nie płacisz alimentów? Możesz zostać wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych

W Dzienniku Ustaw z 2019 roku (poz. 55) opublikowano ustawę z dnia 06.12.2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Reguluje ona kwestie związane z rejestrem prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości, gdzie mają być ujawniane informacje m.in. o osobach, które popadły w zadłużenie i nie regulują swoich zobowiązań. Wpisowi do rejestru będą podlegać m.in. osoby, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe, wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem (jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki); osobach, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów (wydatków) egzekucyjnych. W Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą również ujawniane informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wspomniany powyżej rejestr będzie jawny i każdy będzie miał prawo zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi za pośrednictwem Internetu.

Zakres informacji o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych będzie obejmował następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL, wskazanie tytułu wykonawczego albo podstawy prawnej powstania należności, sygnaturę akt sprawy, rodzaj wierzytelności, datę ukończenia postępowania egzekucyjnego, datę spłaty całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Dane te zamieści w rejestrze komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne albo organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Dane dotyczące informacji o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych będą podlegały automatycznie zaprzestaniu ujawniania po upływie 7 lat od dnia zamieszczenia informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego lub informacji o spłacie całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Zaprzestanie ujawniania danych będzie również następowało z urzędu lub na wniosek podmiotu ujawnionego w rejestrze, gdy zobowiązanie wygaśnie albo zapadnie orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna, z których wynika, że ujawniona w rejestrze wierzytelność nie istnieje lub wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika, albo gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę ujawnienia, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.

Powołane powyżej regulacje mające podstawę prawną w ustawie o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wejdą w życie w dniu 01.12.2020 roku.

Adwokat Aleksandra Dyja

Fot. Pixabay